• รายละเอียด
  • ราคา
  • เงือนไข
  • รูปภาพ
 
 
 

ทัวร์ส่วนตัว Secrets 01

โตเกียว-สวนกุหลาบยะซึ-ตลาดปลาสึกิจิ-สวนสัตว์ทามะ-บ่อน้ำพุร้อนซะกะมิ-โตเกียว-สวนกุหลาบยะซึ-ตลาดปลาสึกิจิ-สวนสัตว์ทามะ-บ่อน้ำพุร้อนซะกะมิ-โตเกียว-สวนกุหลาบยะซึ-ตลาดปลาสึกิจิ-สวนสัตว์ทามะ-บ่อน้ำพุร้อนซะกะมิ-โตเกียว-สวนกุหลาบยะซึ-ตลาดปลาสึกิจิ-สวนสัตว์ทามะ-บ่อน้ำพุร้อนซะกะมิ-โตเกียว-สวนกุหลาบยะซึ-ตลาดปลาสึกิจิ-สวนสัตว์ทามะ-บ่อน้ำพุร้อนซะกะมิ-โตเกียว-สวนกุหลาบยะซึ-ตลาดปลาสึกิจิ-สวนสัตว์ทามะ-บ่อน้ำพุร้อนซะกะมิ-

เดินทางโดยสายการบิน ราคาเริ่มต้น ท่านละ บาท 
เดินทางขั่นต่ำ 20ท่านต่อ1กรุ๊ปการเดินทาง
 
     
เมือง
:  
อาหาร 
: ....มื้อ ประกอบไปด้วย  อาหารเช้า... มื้อ อาหารเที่ยง ..มื้อ อาหารเย็น ..มื้อ
    รับประทานอิสระ...มื้อ
ที่พัก
: โรงแรม 3คืน และรีสอทร์กระท่อมไม้ 1 คืน 
บริการ 
: 1.บริการหัวหน้าทัวร์ เดินทางจากไทยไปช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าตลอดการเดินทาง
  2.บริการโลโค้ไกด์   ไกด์ไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นที่สามารถพูดภาษาไทยได้ดี สามารถให้ความรู้ในการเดินทาง
    3.คนขับรถมืออาชีพ  มีใบอนุญาติพร้อมทั้งรถบัสที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการเดินทาง
     
หมายเหตุ
 
 
 

วันที่หนึ่ง
⇒ ⇒สวนสัตว์ทามะ ⇒บ่อน้ำพุร้อนซะกะมิ  

   
No.
ช่วงเวลา
รายละเอียด
สถานที่
เวลาที่อยู่
เวลาทาน
เวลาเดินทางไป
ตอนเช้า
อาหารกล่อง
--
นาที.
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
เดินทาง
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเที่ยง
 ตามอัธยาศัย
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเย็น
อาหารเย็น
--
นาที
--
นาที
--
นาที
อาหารเย็น
ที่พัก
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ช่วงดึก
 
--
นาที
--
นาที
--
นาที
 

วันที่สอง


   
   
No.
ช่วงเวลา
รายละเอียด
สถานที่
เวลาที่อยู่
เวลาทาน
เวลาเดินทางไป
ตอนเช้า
อาหารเช้า
--
นาที.
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
เดินทาง
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเที่ยง
 ตามอัธยาศัย
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเย็น
อาหารเย็น
--
นาที
--
นาที
--
นาที
อาหารเย็น
ที่พัก
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ช่วงดึก
 
--
นาที
--
นาที
--
นาที
 

วันที่สาม


   
   
No.
ช่วงเวลา
รายละเอียด
สถานที่
เวลาที่อยู่
เวลาทาน
เวลาเดินทางไป
ตอนเช้า
อาหารเช้า
--
นาที.
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
เดินทาง
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเที่ยง
 ตามอัธยาศัย
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเย็น
อาหารเย็น
--
นาที
--
นาที
--
นาที
อาหารเย็น
ที่พัก
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ช่วงดึก
 
--
นาที
--
นาที
--
นาที
 

วันที่สี่


   
   
No.
ช่วงเวลา
รายละเอียด
สถานที่
เวลาที่อยู่
เวลาทาน
เวลาเดินทางไป
ตอนเช้า
อาหารเช้า
--
นาที.
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
เดินทาง
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเที่ยง
 ตามอัธยาศัย
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเย็น
อาหารเย็น
--
นาที
--
นาที
--
นาที
อาหารเย็น
ที่พัก
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ช่วงดึก
 
--
นาที
--
นาที
--
นาที
 

วันที่ห้า


   
   
No.
ช่วงเวลา
รายละเอียด
สถานที่
เวลาที่อยู่
เวลาทาน
เวลาเดินทางไป
ตอนเช้า
อาหารเช้า
--
นาที.
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
เดินทาง
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเที่ยง
 ตามอัธยาศัย
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเย็น
อาหารเย็น
--
นาที
--
นาที
--
นาที
อาหารเย็น
ที่พัก
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ช่วงดึก
 
--
นาที
--
นาที
--
นาที
 

วันที่หก


   
   
No.
ช่วงเวลา
รายละเอียด
สถานที่
เวลาที่อยู่
เวลาทาน
เวลาเดินทางไป
ตอนเช้า
อาหารเช้า
--
นาที.
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
เดินทาง
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเที่ยง
 ตามอัธยาศัย
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ตอนเย็น
อาหารเย็น
--
นาที
--
นาที
--
นาที
อาหารเย็น
ที่พัก
--
นาที
--
นาที
--
นาที
ช่วงดึก
 
--
นาที
--
นาที
--
นาที
 
 
 
 
 
กำหนดหารเดินทาง :
จำนวนผู้เดินทางขันต่ำ ต่อรถบัส 1 คัน 20-25 ท่าน 15-19 ท่าน 9-14 ท่าน 5-8 ท่าน หมายเหตุ
ผู้ใหญ่ พัก2ท่าน/3 ท่าน ท่านละ          
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว  ท่านละ   จ่ายเพิ่ม
 
 
   
  อัตรานี้รวม
 
-ค่าห้องพัก 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
-มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าบริการรถรับส่งตามโปรแกรมการเดินทาง
-มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
-หัวทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ
-ค่าเข้าตามสถานที่เที่ยวต่างๆ ตามที่โปรแกรมระบุ
-ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
-ค่าทริปไกด์และคนขับ
 อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
-ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด
-ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ
-ค่าธรรมเนียมน้ำามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการออกใบกับภาษีในนามบริษัท)
เงือนไขการชำระเงิน
-บริษัทรับมัดจาชาระ 80% ของค่าทัวร์ทั้งหมดสำหรับการจอง/ท่านส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อน
เดินทางอย่างน้อย 45 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
-กรณีตั๋วสายการบิน (ตั๋วเดี่ยว) จะต้องค่าช าระค่าตั๋วภายใน 1 อาทิตย์หลังจากแจ้งสำรองที่นั่ง
-บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม
อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
-ในระหว่างการทอ่งเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไมว่าทั้งหมดหรือบางสว่นถือว่าท่านสละสทิธิ์
ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้
 ไม่สามารถนามาขอคืนท่านสามารถนามาขอคืนท่าน
กรณียกเลิกการเดินทาง
-กรณียกเลิกการเดินทาง 60 วันก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด
    (นับจากวันที่เจ้าหน้าที่คอนเฟิร์มว่า ได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิก)
-กรณียกเลิกการเดินทาง 45 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์เต็ม
    (นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ คอนเฟิร์มว่าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิก)
-กรณียกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนเดินทาง ยึดเงินของราคาทัวร์ทั้งหมด
      (นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ คอนเฟิร์มว่าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิก)
 
การชำระเงิน
ชำระเงินค่าทัวร์กรุณาโอนเงิน เข้าที่บัญชีนาย อภิวัฒน์ นวลทอง (ผู้จัดการ)
ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
ธนาคาร กรุงไทย อภิวัฒน์ นวลทอง ปทุมวัน ออมทรัพย์ 008-0-30059-6
 
-ใบจองทัวร์ :https://goo.gl/qDxx1n 
-ส่งใบจองมาที่ jmdtoure@hotmail.com หรือ @Line : https://line.me/ti/p/VdAQGFdGho 
-ส่งใบจองทัวรผ่านข้อความมาที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/Japanmydestination/ 
 
Content 4