• รายละเอียด
  • ราคา
  • เงือนไข
  • ทัวร์เสริม
  • บทความ
 

Secrets 01
Ski & 2 Snow Festival
เดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย
เดินทางขันต่ำ 6-30 ท่าน

ลายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด
สนามบินนาริตะพิพิธภัณฑ์เนบูตะพิพิธภัณฑ์ ตลาดเช้าอาโอโมริศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอาโอโมริสกีบ่อนรกลำธารโออิราเซะน้ำตกคูดันเทศกาลหิมะ1หอชมวิวทะเลสาบโทดาวะแวะซื้อบลูเบอรี่แช่แช็งหินทามางาวะออนเซ็นคิหอชมวิวทะเลสาบโฮะเซ็นสึรุโนะยุออนเซนเที่ยวฟาร์มโคะอิไวโรงแรม เทศกาลหิมะ2 อิอนมอลล์โมริโอกะมินามิสนามบินนาริต

 
โปรแกรม
:
Secrets 01 
ระยะเวลา
:
5วัน 4คืน
ฤดูกาล
:
ฤดูหนาว 
 
จังหวัด
:
โตเกียว-อาโอโมริ-อาคิตะ-อิวะเตะ
เมือง
:
               
ภูมิภาค
:
โทโฮคุ
 
วันเดินทาง
:
06-09 กุมภาพันธุ์ 
เดินทาง
:
รถไฟและรถบัสส่วนตัว
เฉพาะ
:
1สกีและ2เทศกาลหิมะ
 
 
อาหาร 
:
รวม  07  มื้อ
 
อาหารเช้า  02  มื้อ
อาหารเที่ยง 03  มื้อ
 
อาหารเย็น  03  มื้อ
   
     
 
อาหารอื่นๆ
:
อาหารกล่อง  04 ครั้ง
ตามอัธยาศัย 03 ครั้ง
 
 
ที่พัก
1.
โรงแรม 3 ดาว  4  คืน
     
 
กิจกรรม
1.
สกีที่ภูเขาฮักโกด 2-3 ชม
   
2.
ออนเซ็นกล้าแจ้ง สึรุโนะยุออนเซน
   
3.
เทศกาลฤดูหนาวโคมไฟหิมะ
   
4.
เทศกาลฤดูหนาวเทียนหิมะแสงหิมะ
   
5.
แหล่งชอปิ้ง :อิออนมอลล์โมริโอกะมินามิ
   
 
บริการ 
1.
บริการหัวหน้าทัวร์ = เดินทางจากไทยไปช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าตลอดการเดินทาง
 
2.
บริการโลโค้ไกด์   = ไกด์ไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นที่สามารถพูดภาษาไทยได้ดี สามารถให้ความรู้ในการเดินทาง
 
3.
คนขับรถมืออาชีพ =  มีใบอนุญาติพร้อมทั้งรถบัสที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการเดินทาง
       
       
 
 
หมายเหตุ
1.
วันที่1เดินทางไปอาโอโมริ โดยรถไฟ  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4ชม.)
   
2.
วันที่2-4ตอนเช้าใช้รถบัสส่วนตัวในการเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรม
   
3.
วันที่3 มีโปรแกรม อนนเซ็น 2แหล่ง 1.หินทามางาวะออนเซ็นคิ เป็นออนเซ็นแบบปกติ 2.สึรุโนะยุออนเซ็นเป็น 
     
ออนเซ็นกลางแจ้ง  หากลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะลงแช่สึรุโนะยุออนเซน  ให้เลือกแค่หินทามางาวะออนเซ็นคิ
   
4.
วันที่4 ตอนบ่ายใช้รถไฟ เดินทางกลับนาริต  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4ชม.)
   
5.
 อาหารเย็นวันที่1 สามารถอัพเกร็ตเป็นทัวร์เสริมเป็นพิเศษได้ 
                   
 

วันที่หนึ่ง

สนามบินนาริตะสถานีรถไฟอูเอโนะสถานีชินอาโอโมริสถานี อาโอโมริพิพิธภัณฑ์เนบูตะพิพิธภัณฑ์ โรงแรม    

No.
ช่วงเวลา
รายละเอียด
สถานที่
เวลาเที่ยว
เดินทางไปอีกที่
เวลาทาน
1.
ตอนเช้า
รับประทานอาหารเช้า
บนเครื่องบน (อาหารกล่อง)
--
นาที.
--
นาที
--
นาที
2.
ตอนเช้า
ถึง
สนามบินนาริตะ
50-60
นาที
50-60
นาที
--
นาที
3.
ตอนเช้า
เดินทางไป(โดยรถไฟ)
สถานีรถไฟอูเอโนะ
30-35
นาที
3-4
ชม.
นาที
4.
ตอนเที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง
  สถานีรถไฟอูเอโนะ (อาหารกล่อง)
--
นาที
--
นาที
3-4
ชม.
5.
ตอนเที่ยง
เดินทางไป(โดยรถไฟ)
สถานีชินอาโอโมริ     
5-10
นาที
30-40
นาที
--
นาที
6.
ตอนบ่าย
เดินทางไป(โดยรถไฟ)
สถานี อาโอโมริ  
5-10
นาที
10-15
นาที
--
นาที
7.
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์เนบูตะพิพิธภัณฑ์
30-50
นาที
10-15
นาที
--
นาที
10.
ตอนเย็น
รับประทานอาหารเย็น
โรงแรม 3 ดาว (อาหารเย็น)
--
นาที
--
นาที
--
นาที
11.
ช่วงดึก
ที่พัก
โรงแรม 3 ดาว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
 

วันที่สอง
ตลาดเช้าอาโอโมริศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอาโอโมริสกีที่ภูเขาฮักโกดะบ่อนรกลำธารโออิราเซะน้ำตกคูดันโรงแรม เทศกาลหิมะ

No.
ช่วงเวลา
รายละเอียด
สถานที่
เวลาเที่ยว
เดินทางไปอีกที่
เวลาทาน
1.
ตอนเช้า
รับประทานอาหารเช้า
ตลาดเช้าอาโอโมริ( ตามอัธยาศัย) 
1-2
ชม.
10-15
นาที
1-2
ชม.
2.
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอาโอโมริ     
30-40
นาที
30-40
นาที
--
นาที
3.
ตอนเช้า
Secrets
สกี  
3-4
ชม.
30-35
นาที
--
นาที
4.
ตอนเที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง
สกี่  ( ตามอัธยาศัย)
--
นาที
--
นาที
2-3
ชม
5.
ตอนเที่ยง
ท่องเที่ยว
สะพาน Jogakura Ohashi
10-15
นาที
5-10
นาที
--
นาที
6.
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
บ่อนรก
50-60
นาที
40-50
นาที
--
นาที
7.
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
ลำธารโออิราเซะ
10-15
นาที
5-10
นาที
--
นาที
8.
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
น้ำตกคูดัน
10-20
นาที
10-15
นาที
--
นาที
9.
ตอนเย็น
รับประทานอาหารเย็น
โรงแรม 3 ดาว  (Buffet)
--
นาที
--
นาที
40-60
นาที
10.
ช่วงดึก
Secrets
เทศกาลหิมะ
2-3
ชม.
5-10
นาที
--
นาที
11.
ช่วงดึก
ที่พัก
โรงแรม 3 ดาว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
 
วันที่สาม
หอชมวิวทะเลสาบโทดาวะแวะซื้อบลูเบอรี่แช่แช็งหินทามางาวะออนเซ็นคิหอชมวิวทะเลสาบโฮะเซ็นสึรุโนะยุออนเซนเที่ยวฟาร์มโคะอิไวโรงแรม เทศกาลหิมะ
No.
ช่วงเวลา
รายละเอียด
สถานที่
เวลาเที่ยว
เดินทางไปอีกที่
เวลาทาน
1.
ตอนเช้า
รับประทานอาหารเช้า
โรงแรม 3 ดาว (Buffet)
--
นาที.
10-15
นาที
40-60
นาที
2.
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
หอชมวิวทะเลสาบโทดาวะ
10-15
นาที
20-30
นาที
--
นาที
3.
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
แวะซื้อ บลูเบอรี่แช่แช็ง
20-30
นาที
20-30
นาที
--
นาที
4.
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
หินทามางาวะออนเซ็นคิตะ
20-30
นาที
20-30
นาที
--
นาที
5.
ตอนเที่ยง
ท่องเที่ยว
หอชมวิวทะเลสาบ โฮะเซ็น
10-15
นาที
40-50
นาที
--
นาที
6.
ตอนเที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง
บนรถบัส (อาหารกล่อง)
--
นาที
--
นาที
40-50
นาที
7.
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
สึรุโนะยุ ออนเซน  
2-2:30
นาที
60-70
นาที
--
นาที
8.
ตอนบ่าย
ท่องเที่ยว
เที่ยวฟาร์มโคะอิไว 
70-80
นาที
20-30
นาที
--
นาที
9.
ตอนเย็น
รับประทานอาหารเย็น
โรงแรม  (Buffet)
--
นาที
10-15
นาที
40-60
นาที
10.
ช่วงดึก
Secrets
เทศกาลหิมะ
2-3
นาที
10-15
นาที
--
นาที
11.
ช่วงดึก
ที่พัก
โรงแรม 3 ดาว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
 
วันที่สี่

อิอนมอลล์โมริโอกะมินามิสถานี อาโอโมริสถานีชินอาโอโมริสถานีรถไฟอูเอโนะRichmond Hotel Narita

No.
ช่วงเวลา
รายละเอียด
สถานที่
เวลาเที่ยว
เดินทางไปอีกที่
เวลาทาน
1.
ตอนเช้า
รับประทานอาหารเช้า
โรงแรม  (Buffet)
--
นาที.
20-30
นาที
50-60
นาที
1.
ตอนเช้า
ช็อปปิ้ง
อิออนมอลล์โมริโอกะมินามิ
2:30
นาที.
20-30
นาที
--
นาที
2.
ตอนเช้า
เดินทาง
Iwate-Iioka Station
10-15
นาที
3-4
ชม.
--
นาที
3.
ตอนเที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง
Iwate-Iioka Station (อาหารกล่อง)
--
นาที
--
นาที
3-4
ชม.
4.
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
ueno_sation
10-15
นาที
40-60
นาที
--
นาที
5.
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
narita_sation
10-15
นาที
20-30
นาที
--
นาที
6.
ตอนเย็น
รับประทานอาหารเย็น
โรงแรม  (Buffet)
--
นาที
--
นาที
50-60
นาที
7.
ตอนเย็น
ที่พัก
โรงแรม 3 ดาว
--
นาที
--
นาที
--
นาที
 
วันที่ห้า
สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง
No.
ช่วงเวลา
รายละเอียด
สถานที่
เวลาเที่ยว
เดินทางไปอีกที่
เวลาทาน
1.
ตอนเช้า
ออกจากโรงแรม
Richmond Hotel Narita
--
นาที.
10-15
นาที
นาที
2.
ตอนเช้า
เดินทาง/อาหารเช้า
สนามบินนาริตะ(อาหารกล่อง)
--
นาที
--
นาที
50-60
นาที
3.
ตอนเที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง
บนเครื่อง (อาหารกล่อง)
--
นาที
5-7
ชม.
--
 
4.
ตอนเช้า
ท่องเที่ยว
สนามบินดอนเมือง
--
นาที
--
นาที
--
นาที
 
 
 
 
 
 
กำหนดหารเดินทาง :
จำนวนผู้เดินทางขันต่ำ ต่อรถบัส 1 คัน 20-25 คน 15-19 คน 6-15 คน 2-6 คน หมายเหตุ
ผู้ใหญ่ พัก2ท่าน/3 ท่าน ท่านละ          
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว  ท่านละ    
จ่ายเพิ่ม
 
   
  อัตรานี้รวม
 
-ค่าห้องพัก 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
-มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าบริการรถรับส่งตามโปรแกรมการเดินทาง
-มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
-หัวทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ
-ค่าเข้าตามสถานที่เที่ยวต่างๆ ตามที่โปรแกรมระบุ
-ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
-ค่าทริปไกด์และคนขับ
 
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
-ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด
-ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ
-ค่าธรรมเนียมน้ำามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการออกใบกับภาษีในนามบริษัท)
เงือนไขการชำระเงิน
-บริษัทรับมัดจาชาระ 80% ของค่าทัวร์ทั้งหมดสำหรับการจอง/ท่านส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อน                                                                                                   เดินทางอย่างน้อย 45 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
-กรณีตั๋วสายการบิน (ตั๋วเดี่ยว) จะต้องค่าช าระค่าตั๋วภายใน 1 อาทิตย์หลังจากแจ้งสำรองที่นั่ง
-บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต                                                                           ให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
-ในระหว่างการทอ่งเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไมว่าทั้งหมดหรือบางสว่นถือว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถ                                                                      
ขอคืนค่าบริการได้ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้                                         
ไม่สามารถนามาขอคืนท่านสามารถนามาขอคืนท่าน
กรณียกเลิกการเดินทาง
-กรณียกเลิกการเดินทาง 60 วันก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด
(นับจากวันที่เจ้าหน้าที่คอนเฟิร์มว่า ได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิก)   
-กรณียกเลิกการเดินทาง 45 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์เต็ม
(นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ คอนเฟิร์มว่าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิก)
-กรณียกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนเดินทาง ยึดเงินของราคาทัวร์ทั้งหมด
 (นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ คอนเฟิร์มว่าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิก)     
การชำระเงิน
ชำระเงินค่าทัวร์กรุณาโอนเงิน เข้าที่บัญชีนาย อภิวัฒน์ นวลทอง (ผู้จัดการ)
ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
ธนาคาร กรุงไทย อภิวัฒน์ นวลทอง ปทุมวัน ออมทรัพย์ 008-0-30059-6
-ใบจองทัวร์ :https://goo.gl/qDxx1n 
-ส่งใบจองมาที่ jmdtoure@hotmail.com หรือ @Line : https://line.me/ti/p/VdAQGFdGho 
-ส่งใบจองทัวรผ่านข้อความมาที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/Japanmydestination/ 
 
ทัวร์เสริม
ลำดับ
รายการ
ราคา
หมายเหตุ
01.
     
02.
     
03.
     
04.
     
05.