• ไฮไลท์
  • รายละเอียด
  • ราคา
  • เงือนไข
 
ทัวร์ส่วนตัว Secrets Tokyo Fuji 5D4N
เดินทางโดยสายการบิน noksctook ราคาเริ่มต้น ท่านละ 54,500 บาท 
เดินทางขั่นต่ำ 20ท่านต่อ1กรุ๊ปการเดินทาง
     
เมือง
: Chiba-Tokyo-Yamanashi-Saitama
อาหาร 
: 13มื้อ ประกอบไปด้วย  อาหารเช้า 4 มื้อ อาหารเที่ยง 3มื้อ อาหารเย็น 1มื้อ
    รับประทานอิสระ4มื้อ
ที่พัก
: โรงแรม 3คืน และรีสอทร์กระท่อมไม้ 1 คืน 
บริการ 
: 1.บริการหัวหน้าทัวร์ เดินทางจากไทยไปช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าตลอดการเดินทาง
  2.บริการโลโค้ไกด์   ไกด์ไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นที่สามารถพูดภาษาไทยได้ดี สามารถให้ความรู้ในการเดินทาง
    3.คนขับรถมืออาชีพ  มีใบอนุญาติพร้อมทั้งรถบัสที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการเดินทาง
     
หมายเหตุ
1.ที่พักวันที่3 มีกระท่อมไม้อยู่2แบบคือ1.กระท่อมไม้นอนได้2ท่านและกระท่อมไม้นอนได้2-6 ท่าน
2.ที่พักวันที่3 หากคิดว่าโหดไปหรือไม่ชอบสามารถเปลียนแปลงไปพักที่โรงแรมใกล้ๆได้ แต่จะส่ง
ผลกระทบต่อโปรแกรมวันที่4อาจต้องเปลียนการเดินทางทั้งวันและอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3.วันที่4สามารถเปลียนแปลงโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่นShopping ที่โตเกียว เป็นต้น
4.อาหารสามารอัพเกร็ตได้ตามความต้องการของลูกค้า ว่าจะทานอะไรมื้อไหน แต่ราคา
อาจจะเพิ่มหรือลดลงได้
   
   
Day 1 เจอกันที่สนามบินดอนเมืองตามเวลาที่กำหนด พร้อมคณะเดินทางเข้าเช็คอินหลังจากผ่านด้านตรวจเพื่อ
  เข้าไปรอในGate เพื่อรอขึ้นเครื่องหลังจากเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินnokscoot  เพื่อไปยัง
  สนามบิน Narita ใช้เวลาเดินทางรวม 5 ชม.   หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปยังป่าไผ่ซึงใช้เป็นทาง
  เดินเก่าของซามูไรในสมัยก่อนและพาเดินดูบ้านของซามูไร หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ทะเลสาบ
  ที่สามารถชมใบไม้เปลียนสีที่สวยที่สุดและพาล่องเรือชมลอบๆทะเลสาบและเสาของศาจเจ้าที่จมน้ำ
  หลังจากนั้นรับประทานอาหารกล่องตอนเที่ยงบนรถบัสและออกเดินไปยังเมืองหลวงของญี่ปุ่นเพื่อไป
  ชมอุโมงต้นแปะก๊วยที่ Meiji-Jingu-Gaienที่เปลียนเหลืองสีสวยมีความยาวกว่า200เมตรและมีต้นไม้
  อยู่106ต้น  หละงจากพาเดินต่อไปยังอุทยานแห่งชาติชินจูกุเกียวเอน ซึ่งสวนที่ตั้งในเมืองและมีความ
  สวยงามติด 1ใน5อุทยานกลางเมืองที่สวยของญี่ปุ่นซึ่งเป็นแหล่งชมใบเมเปืลและต้นแปะก้วยและต้น
  บอนไซต ที่จะเปลียนสีเหลืองและแดงพร้อมๆกันซึ่งจะสวยมากๆตัดกับสีเขียวของต้นบอนไซตซึ่งเป็น
  สวนที่ไม่ควรพลาดหากได้มาโตเกียวในฤดูใบไม้เปลียนสีหลังจากนั้นพาทุกท่านออกสูชาญเมืองโตเกียว
  เพื่อเข้าที่พักผ่อนตามอัธยาศัยและรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
Hotel
LIVEMAX Tokyo Hamura หรือเทียบเท่า
   
   
Day 2 checkout ออกจากโรงแรม และรับประทานอาหารเช้าบนรถในรูปแบบอาหารกล่อง หลังจากนั้นพาทุกท่าน
  เดินทางไปชมความสวยงามของธรรมชาติของจังหวัดโตเกียวที่น้อยคนจะได้เข้าถึงแต่ผมจะพาคุณเข้าไป
  พบกับความลับที่ถูกซ่อนไว้ในหุบเขาและสถานที่ผมจะพาทุกท่านไปชม  เป็นจุดชมใบไม้เปลียนสีทีมี
  แม่น้ำที่มีความสวยของธรรมชาติและสะพานไม้ที่มีเสน่ห์และมีววิว180องศา  และในฤดูกาลที่เหมาะสม
  และสภาพอากาศที่เป็นใจน้ำในแม่น้ำจะเปลียนจากน้ำใสเป็นน้ำสีฟ้าสดสุดสวย และหลังจากนั้น พาคุณไป
  ชมความสวยงามของศาลเจ้าที่อยู่บนภูเขา โดยนั่งรถรางแบบรถสายเคเบิล ขึ้นไปชมตลอดการเดินทาง 
  ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติแบบที่คุณหาที่ไหนในโลกไม่ได้นอกจากที่นี้ หลังจากนั้นพา
  ทุกท่าน เดินขึ้นไปชมศาจเจ้าที่อยู่บนเขาใช้เวลาเดินเท้าทางประมาณ 20-30 นาที เพื่อขึ้นไปชมจุดชมวิว
  ที่สวยจนคุณจะไม่ลืมและตลอดการเดินทางคุณสามารถชมใบไม้เปลีบนสีตลอดการเดินทาง ซึ่งคล้ายกับ
  การเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปชมศาจเจ้าและวัดที่Yamadera ที่จังหวัด Yamagata หลังจากนั้นพาทุกท่าน
  ไปชม Grand Canyon หรือหุบเขาที่เติมไปโดยโขดหินและมีสะพานไม้ข้ามฝากคุณสามารถเก็บภาพที่คุณ
  ไม่สามารถหาได้ไม่กี่ที่ในญี่ปุ่น ที่คุณทำให้เหมือนคุณเดินอยู่บนยอดไม้  หลังจากนั้นพาคุณไปชมทะเลสาบ
  ที่ใหญ่ที่สุดและมีความสวยงามของหุบเขาที่เรียงสลับไปมาหลังจากนั้นพาคุณไปรับประทานอาหารเที่ยง
  ที่ร้านโซบะที่มีชื่อเสียงที่สุดในทะเลสาบ แห่งนี้ และสามารถชมวิวทะเลสาบในระหว่างรับประทานอาหาร
  อีกด้วย หลังจากนั้นพาทุกท่านไปตื่นเต้นกับสะพานข้ามทะเลสาบที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงๆและเหมือน
  คุณกำลังเดินอยู่บนน้ำ หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินสู่จังหวัดยาYamamnashi และนำทุกท่านไปชมน้ำตก
  3ชั้นเล็กๆข้างทางซึ่งมีความสวยงามที่แปลกตาและถ้าโชคดีจะเห็นรถไฟวิ่งผ่านอีกที่ซึ่งเป็นภาพที่แปลกตา
  มากๆหลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักและเพื่อเข้าที่พักผ่อนตามอัธยาศัยและรับประทานอาหารเย็น
  ตามอัธยาศัย
Hotel
Kawaguchiko Hotel พร้อมแช่ onsen หรือเทียบเท่า
   
   
Day 3 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและcheck out ออกจากโรงแรมเพื่อนำท่านไปยังจุดชมภูเขาไฟฟูจิ
  หลังจากนั้นพาทุกท่านไปยังสวนองู่นและแอปเบิ้ล เพื่อทำกิจกรรมเก็บผลไม้เป็นเวลา 1ชม หลังจาก
  พาทุกรับประทานอาหารกลางวันที่สวนแห่งโดยเมนูhotoแบบหม้อไฟอาหารประภูมิภาคของจังหวัด
  หลังจากนั้นพาทุกท่านออกเดินทางไปซื้อขงฝากที่ soruuy wine และพาทุกท่านไปเขื่อนเก็บน้ำที่วิว
  ของสันเขาที่สวยงามหลังจากนั้นพาทุกเดินไปชมสะพานเหล็ก สีแดงซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถชม
  ใบไม้เปลียนสีแบบจัดเต็ม แบบ 360 องศา ซึ่งเหมือนสะพานที่จังหวัดอาโอโมริ หลังจากนั้นพาทุก
  ท่านเพื่อชมสะพานข้ามแม่น้ำที่มีวิวสวยเหมือนจังหวัดโทชิกิ ที่ทุกท่านสามารถรับชมความสวยงาม
  ได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกัย เช่นสายน้ำที่ใสจนเห็นพื้นด้านล่าง และต้นไม้เปลียนในสภาพ
  ป่าดิบชื่น หลังจากนั้นพาทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ในการรับประทานอาหารในรูปแบบเก่าล้านปี
  คือการน้ำก้อนหินภูเขาไฟนำมาเป็นเตาปิ้งย่างไก่ เนื้อ ผัก ในรูปแบบของบาบีคิว หลังจากนั้นพา
  ทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักในป่าซึึ่งคืนนี้ลูกค้าทุกท่านจะได้นอนในกระท่อมดูดาวกลางป่าและ
  พักผ่อนตามอัธยาศัย
Hotel กระท่อม1หลังนอน 3-4 คน หรือ กระท่อม1หลังนอน2คน
 
   
Day 4 ออกจากที่พักตอนตี 5 เพื่อไปยังจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกปล่อยให้ทุกท่านชมตามอัธยาศัย
  หลังจากนั้นกลับเข้าที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้าแบบBBQหลังจากนั้นพาทุกท่าน check out ออกจากโรงแรม
  เพื่อเดินทางไปชมทุ่งดอกไม้หลายกสีในฤดูใบไม้เปลียนสี หรือดอกพวงมะเขือ ขึ้นอยู่กับช่วงเดือนที่ไปซึ่งใน
  สวนแห่งนี้จะมีดอกไม้และต้นไม้ให้ชมเกือบทั้งปีหลังจากนั้นพาทุกท่านไปซื้อของกินและขอฝากที่เมืองเก่าและ
  รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยหลังจากนั้นพาทุกท่านไปชมเข้าไปชมวัดสายzenที่มีบรรยกาศที่ร่มรืนและ
  เงียบสงบพร้อมกับประตูไม้บานใหญ่และหอระฆังที่โดดเด่นพร้อมสามารถชมใบไม้เปลียนสีที่ส่วนใหญ่ในวัด
  จะเป็นสีแดงเข้มหลังจากพาทุกท่านยังศูยน์ร่วมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว ซึ่งมีต้นไม้และดอกไม้สวยๆและ
  แปลกๆที่นำมารวมไว้ในที่แหล่งนี้ทั่่วประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นพาทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
  รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
Hotel
APA Hotel Asakusa Kuramae หรือเทียบเท่า
 
 
Day 5 check out ออกจากโรงแรมและเดินทางไปยังสนามบินนาริตะ เพื่อทำการcheck in และผ่านด้าน
คนตรวจเข้าเมือง เพื่อรอขึ้นเครื่อง  และออกเดินทางโดยสายการบินnokscoot ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
โดยปลอยดภัย
 
 
กำหนดหารเดินทาง : กันยายน-พฤศจิกายน 2561 
จำนวนผู้เดินทางขันต่ำ ต่อรถบัส 1 คัน 20-25 ท่าน 15-19 ท่าน 9-14 ท่าน 5-8 ท่าน หมายเหตุ
ผู้ใหญ่ พัก2ท่าน/3 ท่าน ท่านละ 54,500 บาท 67,500 บาท 80,000 บาท 93,000 บาท  
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว  ท่านละ บวกเพิ่ม 13,000 บาท จ่ายเพิ่ม
 
 
   
  อัตรานี้รวม
 
-ค่าห้องพัก 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
-มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าบริการรถรับส่งตามโปรแกรมการเดินทาง
-มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
-หัวทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ
-ค่าเข้าตามสถานที่เที่ยวต่างๆ ตามที่โปรแกรมระบุ
-ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
-ค่าทริปไกด์และคนขับ
 อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
-ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด
-ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ
-ค่าธรรมเนียมน้ำามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการออกใบก ากับภาษีในนามบริษัท)
เงือนไขการชำระเงิน
-บริษัทรับมัดจาชาระ 80% ของค่าทัวร์ทั้งหมดสำหรับการจอง/ท่านส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อน
เดินทางอย่างน้อย 45 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
-กรณีตั๋วสายการบิน (ตั๋วเดี่ยว) จะต้องค่าช าระค่าตั๋วภายใน 1 อาทิตย์หลังจากแจ้งสำรองที่นั่ง
-บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม
อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
-ในระหว่างการทอ่งเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไมว่าทั้งหมดหรือบางสว่นถือว่าท่านสละสทิธิ์
ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้
 ไม่สามารถนามาขอคืนท่านสามารถนามาขอคืนท่าน
กรณียกเลิกการเดินทาง
-กรณียกเลิกการเดินทาง 60 วันก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด
    (นับจากวันที่เจ้าหน้าที่คอนเฟิร์มว่า ได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิก)
-กรณียกเลิกการเดินทาง 45 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์เต็ม
    (นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ คอนเฟิร์มว่าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิก)
-กรณียกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนเดินทาง ยึดเงินของราคาทัวร์ทั้งหมด
      (นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ คอนเฟิร์มว่าได้รับแจ้งยืนยันการยกเลิก)
 
การชำระเงิน
ชำระเงินค่าทัวร์กรุณาโอนเงิน เข้าที่บัญชีนาย อภิวัฒน์ นวลทอง (ผู้จัดการ)
ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา ประเภท เลขที่บัญชี
ธนาคาร กรุงไทย อภิวัฒน์ นวลทอง ปทุมวัน ออมทรัพย์ 008-0-30059-6
 
-ใบจองทัวร์ :https://goo.gl/qDxx1n 
-ส่งใบจองมาที่ jmdtoure@hotmail.com หรือ @Line : https://line.me/ti/p/VdAQGFdGho 
-ส่งใบจองทัวรผ่านข้อความมาที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/Japanmydestination/ 
 
key world :Unseen_Hyogo 4D2N ราคาเริ่มต้น 46,500 บาท , ทัวร์ส่วนตัวUnseen_Hyogo 4D2N ราคาเริ่มต้น 46,500 บาท,
ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ราคาถูก,ญี่ปุ่น,ท่องเที่ยว,ทัวร์,ทัวร์ราคาถูก,ถ่ายรูป,ถ่ายภาพ,ของกิน,ขนมญี่ปุ่น,ของกินญี่ปุ่น,ราเม็ง,
jmdtour,www.jmdtour.com,Japan My Destination,Japan My Destination tour and travel
,สถานที่ท่องเที่ยว,ญี่ปุ่น 47จังหวัด,เดินท่าง,วันหยุด,เพลงญี่ปุ่น,ของฝากญี่ปุ่น,ของที่ระลึกญี่ปุ่น,ของฝาก,การเดินทาง,วันหยุด,วางแผนเที่ยว,วางแผน,
กินข้าว,ดารา,ชุดว่ายน้ำ,สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น,ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วเครื่องบินราคาถูก,ทัวร์ส่วนตัว,ทัวร์ส่วนตัวราคาถูก,ทัวร์ส่วนตัวคุณภาพ,
ทัวร์ส่วนตัวญี่ปุ่น,จอยทัวร์,ทัวร์ญี่ปุน15000บาท,ราคาเริ่มต้น,ทัวร์กินแหลก,ทัวร์กินอาหารญี่ปุ่น,ทัวร์ปั่นจักรยาน,ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ,
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 47จังหวัด,แนะนำอาหารญี่ปุ่น,แนะนำห้องพักญี่ปุ่น,ทัวร์ปี่นเขา,ทัวร์เดินป่า,ทัวร์ดูสัตว์,ทัวร์ดูนก,ทัวร์ชมหมอก,
ทัวร์สี่่ฤดู,fourseason,Fourseason,4season,ทัวร์ใบไม้เปลียนสี,ทัวร์ฤดูใบไม้ร่วง,ทัวร์ฤดูร้อน,ทัวร์ฤดูใบไม้ผลิ,
ทัวร์ชมดอกซากุระ,ทัวร์ฤดูหนาว,ทัวร์ฤดูหิมะ,หิมะ,ทัวร์เล่นสกี,ทัวร์ดำน้ำ,ทัวร์ทำอาหาร,ปั่นจักรยาน,ดอกไม้ญี่ปุ่น,snow,winter,
summer,spring,autumn,ดิสนีย์แลนด์,Disneyland,โตเกียว,Tokyo,tokyo,
Saitama,saitamam,ไซตะมะ,โยะโกะฮะมะ,Yokohama,ชิบะ,chiba,Chiba,อิบะระกิ,ibaraki,
จังหวัดฟุกุชิมะ,fukushima,Fukushima,จังหวัดโทะชิงิ,Tochigi,tochigi,จังหวัดมิยะงิ,miyagi,
Miyagi,sendai,Sendai,เซ็นได,ซัปโปะโระ,Sapporo,จังหวัดฮกไกโด,จังหวัดฮอกไกโด,ฮกไกโด,ฮอกไกโด,
เกียวโต,kyoto,Kyoto,Osaka,osaka,โอซะกะ,Kobe,kobe,โคเบะ,วากิว,วากิวA5,วากิวA4,วากิวA3,
เนื้อมัตซึซากะ,เนื้อโกเบ,เนื้อฮิดะ,เนื้อฮากาตะ,wagyu,ปลาแซลมอน,Maguro,มากุโร่,maguro bluefin,sushi,
omakase,อันดับสุดยอดคอร์สซูชิ,seafood,Seafood,อาหารทะเล,ซีฟู้ด,ไข่หอยเม่น,Uni ,ไข่หอยเม่นแดง,
ไข่หอยเม่นเหลือง,ปลาไหลญี่ปุ่น,อูนางิ,Unagi,โซบะ,soba,Soba,อุด้ง,udon,เทมปุระ,tempura,โซเม็ง,Somen,
Ramen,ซาซิมิ,Sashimi,Nigiri Sushi,มากิซชิ,Oshi Sushi,นาเบะ,nabe,สุกี้ยากี้,เบ็นโต, bento,
Tonkatsu,ทงคัตสึ,Yakiniku,ยากินิคุ,ยากินิคุ,ข้าวหน้าเนื้อ,Gyudon,ทาโกยากิ,สาเก,sake,kabuki jo
Osaka Kobe himeji Asogo wakyu A1-A5 Farm
Himeji Caslte /Theforest /Takeda Castle /Sasayama Museum /Great Temple/Arima Onsen  Rokko Ropeway/Rokko Cable/Sogo Kobe